Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK op 20-07-2012 onder nummer 55730167Artikel 1: Definities

1.1 Opdracht: een overeenkomst van een opdracht in de zin van artikel 400 e.v. boek 7 BW, waarbij GenIDogs zich verbindt jegens de cliënt een gedragstherapeutische behandeling en/of training in te stellen ten behoeve van één of meer honden van die cliënt.

1.2 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het opstellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt inzake de uit te voeren therapie.

1.2a Training: het verzorgen van instructie inzake het aanleren van vaardigheden in het omgaan met honden en aanleren van oefeningen. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: puppytraining.

1.3 Gedragstherapeut/instructeur: Ineke Post-te Selle gevestigd te Oranjeweg 76, 1241 XV Kortenhoef h.o.d.n. ‘GenIDogs’ ingeschreven bij de KvK onder nummer 55730167.

1.4 Cliënt: persoon van 18 jaar of ouder die eigenaar/bezitter/houder/handler van de hond is, die de gedragstherapeut/instructeur inschakelt en opdracht geeft inzake het (ongewenste) gedrag van de hond of inzake opvoeding en training van de hond.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer afspraken van vooraf bepaalde tijdsduur en locatie.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten welke door de cliënt zijn gegeven en door GenIDogs zijn aanvaard conform artikel 2.2

2.2 De overeenkomst van een opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling en/of tot het verlenen van andere diensten zoals trainen, het geven van voorlichting en advies.

2.3 Door het maken van een afspraak gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1 GenIDogs voert de werkzaamheden uit naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap. Zij staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 GenIDogs heeft het recht bij het uitvoeren van de (behandel)overeenkomst gebruik te maken van derden.

3.3 De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van GenIDogs op te volgen.

3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door GenIDogs worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.5 Honden die een gedragstherapeutische behandeling ondergaan of training volgen, worden geacht te zijn ingeënt tegen overdraagbare ziekten, middels gangbare entingen door een dierenarts.

Artikel 4: Wijziging en beëindiging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen conform artikel 2.

4.2 Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de behandeling daardoor worden beïnvloed. GenIDogs zal de cliënt hier zo spoedig mogelijk over inlichten.

4.3 Indien de wijzigingen op de overeenkomst financiële consequenties zullen hebben, zal GenIDogs de cliënt hierover van te voren inlichten.

4.4 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van beide partijen is vereist.

4.5 Na overeenstemming van beide partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.6 Het annuleren van een afspraak door de cliënt dient rechtstreeks bij GenIDogs te gebeuren, uiterlijk 24 uur van te voren. Bij het in gebreke blijven hiervan, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

4.7 De tussen GenIDogs en de cliënt gesloten overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door:

* uitdrukkelijk verzoek van de cliënt;
* overlijden van het te behandelen dier;
* een eenzijdig beslissing van GenIDogs indien het vertrouwen tussen haar en de cliënt op ernstige wijze is verstoord.

Indien de (behandel)overeenkomst op eenzijdig verzoek van GenIDogs tussentijds wordt beëindigd zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de cliënt hierover informeren en haar motivatie aan de cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

4.8 Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de cliënt in rekening worden gebracht, tenzij sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van GenIDogs.

4.9 Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

* De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
* De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
* De wederpartij handelt of heeft gehandeld in strijd met het recht.

Artikel 5: Tarieven en betaling

5.1 Ter zake de uit hoofde van de opdracht door GenIDogs te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij de overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.

5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.3 Betaling van de nota van GenIDogs geschiedt contant, direct na het consult of de eerste training.

5.4 Indien de cliënt een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting van kracht.

5.5 Indien GenIDogs door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan onverhoopt niet ontvangen van het bericht van annulering kunnen geen rechten worden verleend.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 GenIDogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de cliënt gewenste resultaat. Daarentegen zal GenIDogs in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij gedragstherapeutische behandeling of training te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.2 GenIDogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten en/of gebreken welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling of training.

6.3 Deelname door de cliënt aan gedragstherapeutische behandeling of training gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar hond(en).

6.4 Het sluiten van een overeenkomst en/of het verrichten van onderzoek en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de cliënt en/of derden voor door de hond aangebrachte schade in de zin van artikel 179, boek 6 BW.

6.5 De cliënt wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn of haar hond(en) geldig is.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 GenIDogs zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 GenIDogs zal eventueel gemaakt video- en/of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling of training zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de cliënt.

7.3 GenIDogs behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8: Intellectueel eigendom- en auteursrecht

8.1 Alle door GenIDogs verstrekte stukken, zoals vragenlijsten, rapporten, adviezen, methoden, hulpmiddelen en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt inzake de gedragstherapeutische behandeling of training van zijn of haar hond en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GenIDogs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden worden gebracht.

8.2 GenIDogs behoudt te allen tijde het eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers, zoals bijvoorbeeld video-opnamen die betrekking hebben op het behandelde dier. GenIDogs zal deze bescheiden gedurende vijf jaren bewaren. De cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 9: Slotbepalingen

9.1 Alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die GenIDogs dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van de door de cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.

9.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist GenIDogs. Deze beslissingen zijn bindend.

9.3 Op de overeenkomsten van GenIDogs is Nederlands recht van toepassing.